Silben des Chinesischen

Die folgende Tabelle enthält alle Silben, die im Chinesischen vorkommen. Dabei bilden die Spalteneinträge den (konsonantischen) Anfangsrand und die Zeileneinträge den Reim der Silben. Existiert die jeweilge Kombination im Chinesischen, findet sich der entsprechende Zelleneintrag. Die darunter stehenden Zahlen bezeichnen die Nummern der für diese Silbe vorkommenden Töne. (Sie können angeklickt werden.) Die Transkription erfolgt mit Pinyin-Symbolen.

 - bcchdfghjklmnpqrsshtwxyzzh
aa
1 2 3 4 5
ba
1 2 3 4 5
cachadafagaha kalamanapa  sashatawa yazazha
aiai
1 2 3 4
bai
1 2 3 4 5
caichaidai gaihai kailaimainaipai  saishaitaiwai  zaizhai
anan
1 3 4
ban
1 3 4
canchandanfanganhan kanlanmannanpan ransanshantanwan yanzanzhan
angang
1 2 4
bang
1 3 4
cangchangdangfangganghang kanglangmangnangpang rangsangshangtangwang yangzangzhang
aoao
1 2 3 4
bao
1 2 3 4
caochaodao gaohao kaolaomaonaopao raosaoshaotao  yaozaozhao
ee cechede gehe kelemene  reseshete   zezhe
e(ä)e                    ye  
ei bei
1 3 4 5
cei deifeigeihei keileimeineipei   shei wei  zeizhei
enenben
1 3 4
cenchendenfengenhen ken mennenpen rensenshen wen  zenzhen
engengbeng
1 2 3 4
cengchengdengfenggengheng kenglengmengnengpeng rengsengshengtengweng  zengzheng
erer                       
i bi
1 2 3 4
  di   ji liminipiqi   ti xiyi  
i(retr.1)  ci             si     zi 
i(retr.2)   chi             shi     zhi
ia    dia   jia lia   qia     xia   
ian bian
1 3 4
  dian   jian lianmiannianpianqian   tian xian   
iang        jiang liang niang qiang     xiang   
iao biao
1 3 4
  diao   jiao liaomiaoniaopiaoqiao   tiao xiao   
ie bie
1 2 3 4
  die   jie liemieniepieqie   tie xie   
in bin
1 4
      jin linminninpinqin     xin   
ing bing
1 3 4
  ding   jing lingmingningpingqing   ting xing   
iong        jiong     qiong     xiong   
iu    diu   jiu liumiuniu qiu     xiu   
oobo
1 2 3 4 5
    fo   lomo po     wo yo  
ong  congchongdong gonghong konglong nong  rongsong tong  yongzongzhong
ouou couchoudoufougouhou kouloumounoupou rousoushoutou  youzouzhou
u(wu)bu
1 2 3 4
cuchudufuguhu kulumunupu rusushutuwu  zuzhu
ua(wa)  chua  guahua kua       shua     zhua
uai(wai)  chuai  guaihuai kuai       shuai     zhuai
uan(wan) cuanchuanduan guanhuannbspkuanluan nuan  ruansuanshuantuan   zuanzhuan
uang(wang)  chuang  guanghuang kuang       shuang     zhuang
ui(wei) cuichuidui guihui kui     ruisuishuitui   zuizhui
un(wen) cunchundun gunhun kunlun    runsunshuntun   zunzhun
uo(wo) cuochuoduo guohuo kuoluo nuo  ruosuoshuotuo   zuozhuo
ü                      
üan        juan     quan     xuanyuan  
üe        jue lüe nüe que     xueyue  
ün        jun     qun     xunyun  
Z U R Ü C K