Wörterbuch Estnisch-Deutsch


Lektion 1 - 13


aas - aasa - `aasa2Wiese
aasta - aasta - aastat11Jahr
abielluma - abielluda - abiellun9heiraten
abikaasa - abikaasa - abikaasat5Ehegatte
aed - aia - aeda10Garten; Zaun
aeg - aja - `aega8Zeit
aeroobika - aeroobika - aeroobikat6Aerobic
aga2aber
ahi - ahju - `ahju13Ofen
aine - `aine - ainet6Fach
ainult2nur
`aitama - aidata - `aitan6helfen
aitäh7danke
ajaleht - ajalehe - aja`lehte5Zeitung
ajalugu - ajaloo - ajalugu6Geschichte
alates10ab (10 Uhr)
alati4immer
`algama - alata - `algan4beginnen, anfangen
algkool - algkooli - alg`kooli7Grundschule
algus - alguse - algust11Anfang
alkohol - alkoholi - alkoholi8Alkohol
all5unten
alla10unter; herunter
alla kukkuma - alla kukkuda - kukun alla13abstürzen
alla kuuluma - alla kuuluda - kuuludan alla10angehören, gehören zu
alles8erst, noch, wirklich
alustama - alustada - alustan6anfangen
`andma - `anda - annan6geben
anektoot - anektoodi - andek`tooti5Witz
antibiootikum - antibiootikumi - antibiootikumi11Antibiotikum
apteek - apteegi - ap`teeki11Apotheke
armastama - armastada - armastan5lieben
aru `saama - aru `saada - saan aru6verstehen
`arvama - arvata - `arvan8glauben
arvatavasti10wahrscheinlich
arvutama - arvutada - arvutan6rechnen
arvuti - arvuti - arvutit8Computer, Rechner
asetama - asetada - asetan9(hin)legen, (hin)stellen
asi - asja - `asja9Sache
asuma - asuda - asun7sich aufhalten, befinden
asuv - asuva - asuvat13befindlich, sich befindend
auto - auto - autot2Auto
avama - avada - avan13öffnen
buss - bussi - `bussi6Bus
bussijaam - bussijaama - bussijaama7Busbahnhof
bussijuht - bussijuhi - bussi`juhti1Busfahrer
bussi`peatus - bussi`peatuse - bussi`peatust12Bushaltestelle
bussipilet - bussipileti - bussipiletit 12Busfahrkarte
büroo - büroo - bürood7Büro
dik`teerima - dik`teerida - dikteerin8diktieren
dušš - duši - dušši10Dusche
edasi12weiter
edasi - tagasi12hin und zurück
edasi töötama - edasi töötada - töötan edasi8weiter arbeiten
edu - edu - edu12Erfolg - Glück
eelmine - eelmise - eelmist6vorige, vorherige
ees9vor
ees minema - ees `minna - lähen ees10vorgehen
eesnimi - eesnime - eesnime3Vorname
eest10für
eesti keele tund - eesti keele tunni - eesti keele `tundi3Estnischunterricht
ehitusfirma - ehitusfirma - ehitusfirmat10Baufirma
ei1nein
eile8gestern
ei ole1nicht sein
eks8doch, wohl
ekskursioon - ekskursiooni - ekskursiooni9Exkursion
elama - elada -elan9wohnen, leben
elamuplokk - elamuploki - elemuplokki2Wohnblock
elamurajoon - elamurajooni - elamu`rajooni9Wohnviertel
elukutse - elukutse - elukutest4Beruf
elutuba - elutoa - elutuba5Wohnzimmer
emakeel - emakeele - emakeelt4Muttersprache
e-meil - e-meili - e-meili8E-mail
enam5mehr
enamasti13meistens
enamjaolt13meist, überwiegend, zumeist
enamusele7meiste
end12sich
end kammima - end kammida - kammin end7sich kämmen
end pesema - end pesta - pesen end7sich waschen
end raseerima - end raseerida - raseerin end7sich rasieren
end riidesse panema - end riidesse panna - panen end riidesse7sich anziehen
end tundma - end tunda - tunnen end7sich fühlen
ennast13mich, dich, sich, uns, euch
ennast `hoidma - ennast `hoida - hoian ennast11schonen
enne10vor
ennelõunal7vormittags, am Vormittag
esimene - esimese - esimest4erster/e/es
et11dass
ette6vorher, vor
ette lugema - ette lugeda - loen ette11vorlesen
ette valmistama - ette valmistada - valmistan ette10vorbereiten
ettevalmistamine - ettevalmistamise - ettevalmistamist10Vorbereiten
ettevalmistus - ettevalmistuse - ettevalmistust10Vorbereitung
ettevõttejuht - ettevõttejuhi - ettevõttejuhti8Betriebsleiter
ettevõtt - ettevõtu - ettevõttu8Unternehmen, Betrieb
film - filmi - filmi9Film
flööt - flöödi - `flööti5Flöte
foto - foto - fotot10Photo
gaasiküte - gaasi`kütte - gaasikütet10Gasheizung
geograafia - geograafia - geograafiat3Erdkunde
geograafia tund - geograafia tunni - geograafia `tundi3Erdkundeunterricht
giid - giidi - `giidi3Reiseleiter, Reiseführer
gripp - gripi - `grippi11Grippe
`gümnaasium - `gümnaasiumi - `gümnaasiumi7Gymnasium
haamer - haamri - haamrit10Hammer
habemeajamisaparaat - ...aparaadi - ...apa`raati13Rasierapparat
habet ajama - habet ajada - ajan habet13sich rasieren
`haige - `haige - `haiget11krank; Kranker
haigeks jääma - haigeks jääda - jään haigeks9krank werden
haige olema - haige olla - olen haige11krank sein
haiget tegema - haiget teha - teen haiget13weh tun
hakkama - hakata - hakkan11beginnen
halb - halva - halba12schlecht
halvasti12schlecht (ADV)
halvasti `tundma - halvasti `tunda - tunnen halvasti11schlecht fühlen
harjutama - harjutada - harjutan6üben
harjutus - harjutuse - harjutust11Übung
helendama - helendada - helendan4leuchten [Sterne]
helisema - heliseda - helisen6klingeln
helistama - helistada - helistan4klingeln, anrufen, telefonieren
hiina - hiina - hiina8chinesisch
hiline - hilise - hilist8spät
hilinema - hilineda - hilinen8verspäten
hilisõhtu - hilisõhtu - hilisõhtut12später Abend
hilja7spät
hind - hinna - hinda7Preis
hoidma - hoida - hoian10halten, schonen
hommik - hommiku - hommikut6Morgen
hommikul7morgens, am Morgen
hommikune - hommikuse - hommikust10morgendlich
hommikust `sööma - hommikust `süüa - söön hommikust7frühstücken
hommikusöök - hommikusöögi - hommiku`sööki7Frühstück
hommikuti13morgens
hoone - h`oone - hoonet2Gebäude
hulga12unter
huvitama - huvitada - huvitan5interessieren
härra - härra - härrat1Herr
hästi1gut
hääldamine - hääldamise - hääldamist6Aussprache
`hüppama - hüpata - `hüppan4springen
iga - iga - iga6jeder
igal hommikul13jeden Morgen
igal juhul10auf jeden Fall
igav - igava - igavat9langweilig
inimene - inimese - inimest4Mensch
isaks saama - isaks saada - saan isaks9Vater werden
iseseisvus - iseseisvuse - iseseisvust9Unabhängigkeit
istekoht - istekoha - iste`kohta13Sitzplatz
`istuma - `istuda - istun 4sitzen, setzen, sich setzen, Platz nehmen
isu - isu - isu9Appetit
ja1und
jaam - jaama - jaama12Bahnhof
jah1ja
jala10zu Fuß
jalamähis - jalamähise - jalamähist11Wadenwickel
jalg - jala - jalga13Fuß
jalgpall - jalgpalli - jalgpalli9Fußball
jalgratas - jalgratta - jalgratast12Fahrrad
jalutama - jalutada - jalutan4spazieren gehen
jaoks10für
jooksja - jooksja - jooksjat12Läufer
`jooksma - `joosta - jooksen4laufen
`jooma - `juua - joon5trinken
joonistama - joonistada - joonistan5malen
ju7doch, ja
juba4schon
juhataja - juhataja - juhatajat4Vorsitzender
juht - juhi - juhti8Leiter
juhtuma - juhtuda - juhtun13passieren, geschehen
just4gerade, jetzt
jutt - jutu - juttu13Gespräch
jutustama - jutustada - jutustan5erzählen, unterhalten, berichten
juubel - juubeli - juubelit10Jubiläum
juurde7zu
juures6an, bei
juurvili - juurvilja - juur`vilja9Gemüse
juurviljalett - juurviljaleti - juurvilja`letti9Gemüsestand
juust - juustu - `juustu8Käse
juustulett - juustuleti - juustuletti9Käsetheke
jõgi - jõe - jõge 3Fluss
jõudma - jõuda - jõuan4ankommen, erreichen
jälle7wieder
järele10hinter
järele `mõtlema - järele mõelda - `mõtlen järele6nachdenken
järele tulema - järele `tulla - tulen järele10abholen
järele `vaatama - järele vaadata - `vaatan järele6nachschlagen, nachschauen
`järgima - `järgida - `järgin12befolgen (gehen)
`järgmine - `järgmise - `järgmist9nächster
järjekorda asuma - järjekorda asuda - asun järjekorda9anstellen
järjekord - järjekorra - järje`korda9Schlange
järjekorras11einer nach dem anderen
järv - järve - `järve3See
jääma - jääda - jään7bleiben, verbleiben
jäätis - jäätise - jäätist9Eis, Speiseeis
ka1auch
kaabu - kaabu - kaabut7Frauenhut
kaart - kaardi - `kaarti5Karte (eines Kartenspiels)
kaasa5mit
kaasas9dabei
kaasas olema - kaasas olla - olen kaasas9dabei haben
kaasa `tooma - kaasa `tuua - toon kaasa5mitbringen
kaasa tulema - kaasa tulla - tulen kaasa8mitkommen
`kaasa `võtma - `kaasa `võtta - võtan `kaasa8mitbringen
kaduma - kaduda - kaon7verloren gehen, verschwinden
`kaebama - kaevata - `kaeban11fehlen
kaebama - kaevata - kaeban11klagen, sich beklagen
`kaebus - `kaebuse - `kaebust11Beschwerde
kahekümne-protsendiline - kahekümne-protsendilise - kahekümne-protsendilist1220%-ig
kaheteist-aastane - kaheteist-aastase - kaheteist-aastast1212-jährig
kahju1schade
kahjuks1leider
kahvatu - kahvatu - kahvatut11blass
`kahvel - `kahvli - `kahvlit8Gabel
kala - kala - kala7Fisch
kallis - `kalli - kallist9teuer, lieb
kammima - kammida - kammin12kämmen
kanakoib - kanakoiva - kana`koiba9Hähnchenschenke
kanaliha - kanaliha - kanaliha9Hähnchenfleisch
kandekott - kandekoti - kande`kotti9Tragetasche
karjuma - karjuda - karjun12schreien
kartma - karta - kardan13fürchten, sich fürchten
kartul - kartuli - kartulit10Kartoffel
kas1FP
kassa - kassa - kassat9Kasse, Schalter
kass - kassi - kassi7Katze
kasulik - kasuliku - kasulikku12nützlich
kasulikult12nützlich (ADV)
`kasvama - `kasvada - kasvan4wachsen
katki13kaputt
`katma - `katta - katan5decken
`katsuma - `katsuda - katsun11fühlen
katus - katuse - katust13Dach
kaua4lange, lange andauernd (ADV)
`kauge - `kauge - `kauget6weit
kaugel3weit, entfernt
kaugele4weit (ADV)
kaugust4weit (ADV)
kaupushüpe - kaupushüppe - kaupushüpet10Weitsprung
kavatsema - kavatseda - kavatsen9vorhaben
keegi - kellegi - kedagi4jemand, irgendeiner
keel - keele - keelt6Sprache, Zunge
keetma - keeta - keedan5Kochen (etw.)
kehtima - kehtida - kehtin12gelten
kell 510um (5 Uhr)
kell - kella - kella4Uhr
kelluke - kellukese - kellukest4Glocke
kena - kena - kena4nett, hübsch
`kerge - `kerge - `kerget11leicht
kes1wer?
kesklinn - kesklinna - kesk`linna12Stadtzentrum
`kestma - `kesta - kestan12dauern
kiire - kiire - kiiret7schnell
kiiresti4schnell (ADV)
kiirrong - kiirongi - kiir`rongi12Schnellzug
kiirtee - kiirtee - kiirteed3Schnellstraße (Autobahn)
kiirustama - kiirustada - kiirustan7sich beeilen
kilo - kilo - kilo9kilo
kindel - kindla - kinlat10sicher, zuverlässig
`kindlasti7sicher
kingitus - kingituse - kingitust10Geschenk
king - kinga - `kinga7Schuh
kinkima - kinkida - kingin7schenken
kinnas - kinda - kinnast7Handschuh
kiosk - kioski - kioskit13Kiosk
kiri - kirja - `kirja5Brief
kirjand - kirjandi - kirjandit - kirjandid5Aufsatz
kirja panema ennast - kirja panna ennast - panen ennast kirja11sich aufschreiben
`kirja panema - `kirja `panna - panen `kirja11anmelden
kirjatuslaud - kirjatuslaua - kirjatus`lauda11Schreibtisch
kirjud - * - *2bunt
kirjutama - kirjutada - kirjutan5schreiben; verschreiben
kitsejuust - kitsejuustu - kitse`juustu9Ziegenkäse
kivi - kivi - kivi6Stein
klaas - klaasi - klaasi6Glas
kleit - kleidi - kleiti6Kleid
klienditeenindaja - klienditeenindaja - klienditeenindajat2Angestellter, Kundenberater
klient - kliendi - `klienti8Kunde
klubi - klubi - klubi4Verein
klubiliige - klubiliikme - klubiliiget4Vereinsmitglied
kodu - kodu - kodu9Zuhause
kodumaa - kodumaa - kodumaad4Heimatland
kodus10Zuhause
kodused ülesanded - koduste ülesannnete - koduseid ülesandeid5Hausaufgaben
koer - koera - `koera5Hund
kogu13ganz
koguaeg8immer
kogunema - koguneda - kogunen10versammeln
kohal4da, dort
kohale4her, herbei
kohale `jõudma - kohale `jõuda - jõuan kohale10ankommen
kohalik - kohaliku - koha`likku12Einheimischer
kohalt12von dort
kohe4sofort, gleich
`kohtama - kohata - `kohtan9treffen, begegnen
koht - koha - `kohta9Platz
`kohtuma - `kohtuda - kohtun7sich treffen (mit)
`kohtumine - `kohtumise - `kohtumist8Treffen
kohver - kohvri - kohvrit6Koffer
kohvik - kohviku - kohvikut13Cafe
kohv - kohvi - kohvi - kohvid5Kaffee
koju4nach Hause
kokku9zusammen
kokku korjama - kokku korjata - korjan kokku7einsammeln
kokkutulek - kokkutuleku - kokkutulekut4Treffen, Versammlung
kolmveerand (seitse)10viertel vor (7)
komplitseeritud - komplitseeritu - komplitseeritut12kompliziert
kom`puuter - kompuutri - kom`puutrit8Computer
kon`trollima - kon`trollida - kontrollin12kontrollieren
kontroll - kontrolli - kon`trolli11Kontrolle
kook - koogi - `kooki5Kuchen
koolihoov - koolihoovi - kooli`hoovi6Schulhof
koolimaja - koolimaja - koolimaja6Schulgebäude
`kool' - kool'i - `kool'i1Schule
`koorima - `koorida - koorin10schälen (Kartoffeln)
koos10zusammen
koosolek - koosoleku - koosolekut8Besprechung
koosolekuruum - koosolekuruumi - koosoleku`ruumi8Besprechungsraum
kops - kopsu - `kopsu11Lunge
koputama - koputada - koputan8klopfen
`kordama - korrata - `kordan6wiederholen
kord - korra - korda4Mal
kord olema - kord olla - on minu kord12dran sein
koristama - koristada - koristan7aufräumen, putzen
korra, korraks10kurz
korralik - korraliku - korralikku11ordentlich
korralikult10gründlich
korteri vaatamine - vaatamise - vaatamist10Wohnungsbesichtigung
kott - koti - `kotti6Tasche
krediitkaart - krediitkaardi - krediit`kaarti9Kreditkarte
kroonine - kroonise - kroonist9kronig, Kronen-
kroon - krooni - krooni9Krone
kuest13woher?
kuhu?8wohin?
kui1wie?
kui13wenn?
kuidas?4wie?
kuigi11obwohl
kui palju?6wieviele?
kui `tihti?12wie oft?
kukkuma - kukkuda - kukun13fallen
kuna13weil
kunagi8nie
kuni10bis (2 Uhr)
kupüür - kupüüri - kupüüri9Banknote, Schein
kurb - kurva - kurba9traurig
kurguvalu - kurguvalu - kurguvalu11Halsschmerzen
kuri - kurja - kurja10böse
kurk - kurgi - `kurki9Gurke
kurk - kurgu - `kurku11Hals
kurrastama - kurrastada - kurrastan7betrübt sein, traurig sein
kus1wo?
kuskilt11irgendwoher
kust?4von wo?
`kutsuma - `kutsuda - kutsun5rufen; einladen
kuu - kuu - kuud4Mond
`kuulama - kuulata - `kuulan5hören, zuhören; abhören
`kuuluma - `kuuluda - `kuulun10gehören
kuumalt4heiß (ADV)
kuupäev - kuupäeva - kuupäeva10Datum
kõht on täis5satt sein, [Bauch ist voll]
kõige meelsamini13am liebsten
kõige meelsamini7am liebsten
kõige parem12am besten
kõigepealt6zuerst, zunächst
kõik - kõige - `kõike2alle
kõlama - kõlada - kõlan5erklingen
`kõrb - `kõrbe - `kõrbet3Wüste
kõrge - kõrge - kõrget10groß, hoch
kõrgele4hoch (ADV)
kõrgushüppe `meister - `meistri - `meistrit 4Hochsprungmeisterin
kõrgust4hoch (ADV)
kõrval4nebenan, neben
kõva - kõva - kõva12laut
kõvasti4laut (ADV)
`käima - `käia - käin4gehen
käimine - käimise - käimist13Gehen
kärarikas - * - *2laut, lärmig
käsi - käe - kätt6Hand
kättesaadav - kättesaadava - kättesaadavat9erreichbar
köharohi - köharohu - köha`rohtu11Hustenmittel
köhima - köhida - köhin11husten
kübar - kübara - kübarat7Männerhut
külaline - külalise - külalist7Gast
külas10zu Besuch
külaskäik - külaskäigu - külaskäiku8Besuch
külastama - külastada - külastan8besuchen
küll12wohl
küllakutse - külla`kutse - küllakutset10Einladung
`külla `kutsuma - `külla `kutsuda - kutsun `külla10einladen
külla tulema - külla tulla - tulen külla6besuchen
külmetama - külmetada - külmetan13erkälten
külmetus - külmetuse - külmetust11Erkältung
külmkapp - külmkapi - külmkappi6Kühlschrank
kümnekroon - kümnekrooni - kümnekrooni9Zehnkronenschein
küpsetama - küpsetada - küpsetan5backen
küsima - küsida - küsin7fragen
küsimus - küsimuse - küsimust6Frage
`kütma - `kütta - kütan10heizen
laenama - laenata - laenan7leihen
laev - laeva - laeva7Schiff
lahing - lahingu - lahingut9Schlacht
`lahkuma - `lahkuda - lahkun9verlassen
lahti10aus
lahti `pakkima - lahti `pakkida - pakin lahti10auspacken
`lahti tegema - `lahti teha - teen `lahti6öffnen
lai10breit
`laisklema - laiselda - `laisklen4faulenzen
lamama `jääma - lamama `jääda - jään lamama13liegen bleiben
lamama - lamada - laman13liegen
lambaliha - lambaliha - lambaliha9Hammelfleisch
laps saama - laps saada - saan laps9Kind bekommen
lasteaed - lasteaia - laste`aeda7Kindergarten
laul - laulu - `laulu5Lied
`laulma - `laulda - laulan5singen (Lied)
lause - `lause - lauset6Satz
leib - leiva - `leiba5Brot
`leidma -`leida - leian6finden
lendama - lennata - lendan7fliegen
lend - lennu - `lendu3Flug
lennujaam - lennujaama - lennujaama8Flughafen
lett - leti - letti9Theke
ligadal10in der Nähe
lihalett - lihaleti - liha`letti9Fleischtheke
liha - liha - liha9Fleisch
liiga hilja11zu spät
liiga palju8zu viel
liige - liikme - liiget4Mitglied
`liiter - `liitri - `liitrit11Liter
lill - lille - li`lle2Blume
linnapark - linnapargi - linna`parki10Stadtpark
lipp - lipu - li`ppu3Fahne, Flagge
loeng - loengu - loengut7Vorlesung
`loojuma - `loojuda - `loojun 4untergehen [Sonne]
loomaliha - loomaliha - loomaliha9Rindfleisch
loomulikult9natürlich
lootma - loota - loodan9hoffen
lubama - lubada - luban11versprechen; erlauben
lugema - lugeda - loen5lesen
lugu - loo - lugu5Geschichte
lukk - luku - lukku6Verschluss
lumi - lume - lund12Schnee
lusikas - lusika - lusikat11Löffel
lusikatäis - lusikatäie - lusikatäit11Löffelvoll
lõbus - lõbusa - lõbusat4fröhlich
`lõhnama - lõhnata - `lõhnan4duften
`lõikama - lõigata - `lõikan9schneiden
lõpetama - lõpetada - lõpetan6abschließen
`lõppema - `lõppeda - lõpen4enden
lõpp - lõpu - `lõppu6Ende
lõpuks12endlich
lõpuni vaatama - lõpuni vaadata - vaatan lõpuni9fertig sehen
lõunaaeg - lõunaaja - lõuna`aega8Mittagszeit
lõunaajal8um die Mittagszeit
Lõuna-Eesti12Südestland
lõunal7am Mittag
lõuna - `lõuna - lõunat8Mittag; Süden
lõunaosa - lõunaosa - lõunaosa13Süden, südlicher Teil
lõunasöök - lõunasöögi - lõuna`sööki7Mittagessen
läbi 6durch, zu Ende
läbi `vaatama - läbi vaadata - `vaatan läbi11untersuchen
lähedal12in der Nähe
lühem - lühema - lühemat12kürzer
`lükkama - lükata - `lükkan9schieben
`maadleja - `maadleja - `maadlejat4Ringer
`maadlema - maadelda - `maadlen4ringen
maakaart - maakaardi - maa`kaarti3Landkarte
maalima - maalida - maalin10malen
maa (maad) - maa - maad3Land, Länder
maanduma - maanduda - maandun8landen
maa`teadus - maa`teaduse - maa`teadust6Erdkunde
madalmaa - madalmaa - `madalmaad3Tiefland
magama - magada - magan4schlafen
magama minema - magama minna - lähen magama10schlafen gehen
maha12hinab, herunter, auf der Erde
maha `jääma - maha `jääda - jään maha12verpassen
maha minema - maha `minna - lähen maha12aussteigen
mahe - maheda - mahedat9mild
mahl - mahla - mahla7Saft
maitse - maitse - maitset9Geschmack
`maitsema - `maitseda - maitsen7schmecken
`maitsev - `maitsva - `maitsvat8lecker
maja - maja - maja2Haus
`maksma - `maksta - maksan9kosten, bezahlen
`mandel - `mandli - `mandlit11Mandel
mantel - mantli - mantlit7Mantel
matemaatikatöö - matemaatikatöö - matemaatikatööd9Mathematikarbeit
`meeldima - `meeldida - meeldin9gefallen, gerne mögen
meeldiv - meeldiva - meeldivat10angenehm
meelsamini13lieber
meelsasti4gerne (ADV)
`mees - mehe - `meest1Mann
`meeter - `meetri - `meetrit12Meter
meie2wir
me oleme2wir sind
meri - mere - `merd3Meer
mida?6was?
midagi7etwas
miks?7warum?
millal?4wann?
millega?4mit was?
milline?6was für ein?
milline - millise - millist11welche
millisega6mit welchem
minema jooksma - minema jooksta - jooksen minema6weglaufen
minema - `minna - lähen4gehen
mingi - mingi - mingit8irgendein
minu3mein
minule meeldib6ich mag
minu/tema kord olema9an der Reihe sein
minut - minuti - minutit10Minute
mis1was?
mitte1nicht
mitte kaugel10nicht weit
mitte keegi - ... kellegi - ... kedagi4niemand
mitu7mehrere
mitu, kui palju10wieviel
moment - momendi - mo`menti8Moment
mood - moe - moodi10Art
moos - moosi - `moosi13Marmelade
mugavalt tundma - mugavalt tunda - tunnen mugavalt10sich wohlfühlen
muinasjutt - muinasjutu - muinasjuttu8Märchen
mure - mure - muret7Sorge
muretsema - muretseda - muretsen7sich sorgen, sich Sorgen machen
must - musta - `musta10schmutzig, schwarz
muusika - muusika - muusikat5Musik
mõlemad7beide
mõned2einige
mõnikord7manchmal
`mõõtma - `mõõta - mõõdan11messen
mäetipp - mäetipu - mäe`tippu3Bergspitze
mägi - mäe - mäge3Berg
mäletama - mäletada - mäletan5erinnern
`mängima - `mängida - mängin5spielen
mänguasi - mänguasja - mängu`asja7Spielsache
märkmik - märkmiku - märkmikku1Notizblock
mööda12entlang
mööduma - mööduda - möödun4verlaufen, ablaufen, vorbeigehen
münt - mündi - `münti9Münze
müts - mütsi - mütsi6Mütze
müüja - müüja - müüjat1Verkäuferin
`naaber - `naabri - `naabrit9Nachbarin
`naerma - `naerda - naeran4lachen
nagu7wie, so wie, als ob
naine - naise - `naist1Frau, Ehefrau
natuke9etwas
need2diese (PL)
neljarealine - neljarea`lise - neljarea`list12vierspurig
nii8ja, freilich; so
niikuinii10sowieso
niisama9ebenso
nikastama - nikastada - nikastan13verstauchen
nimetama - nimetada - nimetan11nennen
nimi - nime - nime3Name
no10nun
nohu - nohu - nohu11Schnupfen
normalselt7normal (ADV)
nuga - noa - nuga8Messer
number - numbri - numbrit8Nummer
nurk - nurga -nurka8Ecke
nõu - nõu - nõu11Gefäß; Ratschlag
nõus olema - nõus olla - olen nõus13einverstanden sein
nädalavahetus - nädalavahetuse - nädalavahetust11Wochenende
nägema - näha - näen5sehen
nägemiseni1Auf Wiedersehen
nägu - näo - nägu13Gesicht
`näitama - näidata - `näitan7zeigen
nälg - nälja - nälga8Hunger
nüüd10jetzt, nun
odavamalt9billiger (ADV)
odavam - odavama - odavamat9billiger
odav - odava - odavat8billig
oja - oja - oja 2Bach
olema: olen, oled, oleme, olete1sein: ich bin, du bist, wir sind, ihr seid
olgu9gut! schön!
oma5eigener/e/es
`ookean - `ookeani - `ookeani3Ozean
`ootama - oodata - `ootan5warten, erwarten
ooteruum - ooteruumi - oote`ruumi11Wartezimmer
oskama - osata - oskan6können
ostja - ostja - ostjat9Kunde, Käufer
`ostma - `osta - ostan5kaufen, einkaufen
ostukäru - ostukäru - ostukäru9Einkaufswagen
otsas7auf
otse8direkt, gerade, geradeaus
`otsima - `otsida - otsin5suchen
paberraha - paberraha - paberraha9Schein
pagas - pagasi - pagasit7Gepäck
paha olema - paha olla - mul on paha 11übel sein - (mir ist schlecht)
paiku10gegen, ungefähr, etwa
paistes13geschwollen
`paistma - `paista - paistan4scheinen [Sonne]
`paisuma - `paisuda - `paisun11schwellen
`pakkima - `pakkida - pakin9packen
palav - * - *2heiß
palavik - palaviku - `palavikku11Fieber
palavikuvastane - palavikuvastase - palavikuvastast11Fieber senkend
palju4viel
pall - palli - palli8Ball
paluma - paluda - palun11bitten
palun3bitte
panema - panna - panen6legen
paprika - paprika - paprikat9Paprika
parandama - parandada - parandan13reparieren
paranemine - paranemise - paranemist13Besserung
pardakaart - pardakaardi - parda`kaarti3Bordkarte
parem9lieber; besser, rechter
paremal5rechts
paremale minema12rechts gehen
paremini12besser
parem olema - parem olla - on parem9besser sein
`parkima - `parkida - pargin9parken
parkimisplats - parkimisplatsi - parkimis`platsi9Parkplatz
pass - passi - `passi3Pass
patsient - patsiendi - pa`tsienti11Patient
peaaegu11fast
peaaegu kõik2fast alle
peal6auf
peale8nach, hinein, hinauf; ohne, außer
peale ronima - peale ronida - ronin peale11hinaufsteigen
peale seda7anschließend
peale selle, veel ...9außerdem
`peale tulema - `peale `tulla - `tulen `peale12einsteigen
pea - pea - pead11Kopf
peatama - peatada - peatan12anhalten
`peatus - `peatuse - `peatust12Station
peatänav - peatänava - peatänavat2Hauptstraße
peatükk - peatüki - peatükki6Kapitel, Abschnitt
peegel - peegli - peeglit13Spiegel
peo - peo -peod7Party
perekonnanimi - perekonnanime - perekonnanime3Nachname
pere - pere - peret4Familie
perepidu - perepeo - perepidu4Familienfest
perepilet - perepileti - perepiletit12Familienkarte
perroon - perrooni - per`rooni12Bahnsteig
pesema - `pesta - pesen7waschen
pesu - pesu - pesu7Wäsche
pidama - pidada - pean7müssen, sollen (1)
pidama - pidada - pean8feiern (2)
pidu - peo - pidu4Fest
pidupäev - pidupäeva - pidu`päeva4Festtag
piim - piima - piima6Milch
piir - piiri - piiri12Grenze
`piisama - piisata - `piisan10reichen
pikamaa`jooksja - pikamaa`jooksja - pikamaa`jooksjat 4Langläuferin
pikk - pika - `pikka8lang
piletikontrolör - piletikontrolöri - piletikontrolöri12Schaffner
pilet - pileti - piletit12Fahrkarte
pilti tegema - pilti teha - teen pilti10photographieren
pilt - pildi - `pilti5Bild
pingutama - pingutada - pingutan11anstrengen, sich anstrengen
pink - pingi -`pinki4Bank (zum sitzen)
piparmünt - piparmündi - piparmünti6Pfefferminze
`plaanima - `plaanida - plaanin10planen
`plaanimine - `plaanimise - `plaanimist10Planung
plaan - plaani - plaani10Plan
pla`neerimine - pla`neerimise - pla`neerimist8Planung
pliiats - pliiatsi - pliiatsit1Bleistift
`poiss - poisi - `poissi1Junge
pole10NEG~sein
pole midagi7nichts, keine Ursache
poliitika - poliitika - poliitikat6Politik
polikliinik - polikliiniku - polikliinikut10Poliklinik
pool - poole - poolt9halb; Seite
post - posti - posti8Post
praegu, nüüd1jetzt
prillid - prillide - prille9Brille (PL)
pri`vaatne - pri`vaatse - pri`vaatset10privat
probleem - probleemi - probleemi - probleeme8Problem
projektijuhataja - projektijuhataja - projektijuhatajat8Projektleiter
projekt - projekti - `projekti8Projekt
`proovima - `proovida - proovin6versuchen
protsent - protsendi - pro`tsendi12Prozent
proua - proua - prouat10Frau
puder - pudru - putru 10Brei
puhkama - puhata - puhkan7erholen, ruhen, sich ausruhen
puhkus - puhkuse - puhkust7Ferien
pulk - pulga - `pulka8Stäbchen
pulss - pulsi - `pulssi11Puls
purk - purgi - `purki9Dose
puu - puu - puud2Baum, Holz
puuvili - puuvilja - puu`vilja9Obst
põhi - põhja - `põhja13Norden
põhjalik - põhjaliku - põhjalikku12gründlich
põhjalikult12gründlich (ADV)
põhjaosa - põhjaosa - põhjaosa 13Norden, nördlicher Teil
põiktänav - põiktänava - põiktänavat12Querstraße
põõsas - põõsa - põõsast12Busch
päev - päeva - `päeva4Tag
pähe `õppima - pähe `õppida - õpin pähe6auswendig lernen
päike - päikese - päikest4Sonne
pärast8nach, wegen
pärastlõunal7nachmittags, am Nachmittag
pärastlõuna - pärast`lõuna - pärastlõunat7Nachmittag
pärit4beheimatet
pöörama - pöörata - pööran12drehen, abbiegen
püksid - pükste - pükse6Hose (PL)
püsti tõusma - püsti `tõusta - tõusen püsti6aufstehen, sich erheben
püüdma - püüda - püüan9fangen
raadio - raadio - raadiot5Radio
raamatukapp - raamatukapi - raamatu`kappi6Bücherschrank
rada - raja - rada12Gleis
raha - raha - raha7Geld
rahulik - rahuliku - rahulikku8ruhig
rahulikult4ruhig, in Ruhe (ADV)
rahulikum - rahulikuma - rahulikumat11ruhiger
rahu - rahu - rahu10Ruhe
rahvus - rahvuse - rahvust7Nationalität
raseerima - raseerida - raseerin13rasieren
raskekaalu`meister - ...`meistri - ...`meistrit4Bauingenieur
redel - redeli - redelit11Leiter
reede - reede - reedet7Freitag
reisibüroo - reisibüroo - reisibürood7Reisebüro
reisija - reisija - reisijat12Reisender
reisima - reisida - reisin7reisen
reis - reisi - `reisi4Reise
`riiklik - riikliku - riik`likku10staatlich
riik - riigi - riiki10Staat
riiul - riiuli - riiulit9Regal
ring - ringi - ringi6Runde
rist - risti - `risti3Kreuz
risttee - risttee - risteed12Kreuzung
rohelised - * - *2grün
rohi - rohu - `rohtu11Medikament
rongiga `sõitmine - ... `sõitmise - ... `sõitmist12Zugfahren
rong - rongi - `rongi3Eisenbahn, Zug
ronima - ronida - ronin13steigen, klettern
roos - roosi - `roosi4Rose
ruum - ruumi - ruumi8Raum
ruut - ruudu - `ruutu3Quadrat
rõõmustama - rõõmustada - rõõmustan7sich freuen
`rääkima - `rääkida - räägin5erzählen, reden, unterhalten
saabas - saapa - saabast7Stiefel
saabuma - saabuda - saabun7ankommen, eintreffen
`saama - `saada - saan7bekommen, erhalten, kommen zu; können
saar - saare - saart7Insel
saatja - saatja - saatjat12Absender
`saatma - `saata - saadan10begleiten
sadama - sadada - sajan4regnen
sadam - sadama - sadamat12Hafen
sai - saia - `saia13Weissbrot
saks keele õpik - ... õpiku - ... õpikut6Deutschlehrbuch
salaja8heimlich (ADV)
salat - salati - salatit - salatid5Salat
sall - salli - salli6Schal
samamoodi10genauso
seal1dort
sealiha - sealiha - sealiha9Schweinefleisch
seal taga2dahinter
see1dieser, diese, dieses
seelik - seeliku - seelikut7Rock
sega12also, folglich
segadus - segaduse - segadust10Durcheinander
segama - segada - segan6stören
segamini10unaufgeräumt
`seisma `jääma - `seisma `jääda - jään `seisma12anhalten
`seisma - `seista - seisan4stehen
selga panema - selga panna - panen selga6anziehen
seljakott - seljakoti - seljakotti7Rucksack
sellepärast12deshalb
serv - serva - `serva9Rand
sest10denn
sigaret - sigareti - sigaretti - sigarette5Zigarette
siin1hier
siis5dann
siiski13trotzdem, dann eben
siit10von~hier
silm - silma - `silma13Auge
sinu3dein
sirged - * - *2gerade
sisse8herein, hinein
`sisse `hingama - `sisse hingata - `hingan `sisse11einatmen
`sisse `kutsuma - `sisse `kutsuda - kutsun `sisse10hereinbitten
`sisse minema - `sisse `minna - lähen `sisse10hineingehen
sisseost - sisseostu - sisse`ostu9Einkauf
sisseost tegema - sisseost teha - teen sisseost9einkaufen
sisse `pakkima - sisse pakkida - pakin sisse9einpacken
sisse `vaatama - sisse vaadata - `vaatan sisse10hinein schauen
`sisse `võtma - `sisse `võtta - võtan `sisse11einnehmen
soe - sooja - `sooja4warm
sokk - soki - sokki7Socke
soodustus - soodustuse - soodustust12Rabatt, Ermäßigung
`soovima - `soovida - soovin8wünschen, mögen, brauchen
soovitama - soovitada - soovitan11raten
sort - sordi - `sorti7Sorte
spordiklubi - spordiklubi - spordiklubi4Sportverein
sportauto - sportauto - sportautot2Sportwagen
sporti tegema - sporti teha - teen sporti11Sport machen
suhkur - suhkru - suhkrut7Zucker
suitsema - suitseda - suitsen10rauchen
suitsetama - suitsetada - suitsetan5rauchen
sunnipäev - sunnipäeva - sunnipäeva7Geburtstag
supermarket - supermarketi - supermarketit9Supermarkt
surnuaed - surnuaia - surnuaeda10Friedhof
`suuline - `suulise - `suulist6mündlich
suurem - suurema - suuremad7größer
suur - suure - suurt1groß
suu - suu - suud11Mund
suvepidu - suvepeo - suvepidu4Sommerfest
suvila - suvila - suvilat7Sommerhaus
suvi - suve - suve7Sommer
sõber - sõbra - sõ`pra2Freund
sõbranna - sõbranna - sõbrannat2Freundin
sõidupilet - sõidupileti - sõidupiletit12Fahrkarte
sõiduplaan - sõiduplaani - sõidu`plaani12Fahrplan
`sõitja - `sõitja - `sõitjat12Fahrende, Reisende
`sõitma hakkama - `sõitma hakata - hakkan `sõitma12abfahren
`sõitma - `sõita - sõidan4fahren, abfahren
sõit - sõidu - `sõitu12Fahrt
sõnaraamat - sõnaraamatu - sõnaraamatut6Wörterbuch
sõna - sõna - sõna5Vokabel, Wort
söök - söögi - `sööki10Essen
`sööma - `süüa - söön5essen
söötma - sööta - söödan10füttern
sügav - sügava - sügavat11tief
sügis - sügise - sügist7Herbst
sündinud5geboren
sünnipäev - sünnipäeva - sünnipäeva9Geburtstag
süüa tegema - süüa teha - teen süüa5essen machen
süü - süü - süüd7Schuld
taastati9wiederhergestellt
taga3hinten
tagant12alle
tagasi7zurück
tagasi minema - tagasi `minna - lähen tagasi12zurückgehen
tagasi `tooma - tagasi `tuua - toon tagasi10zurückbringen
tagasi tulema - tagasi `tulla - tulen tagasi9zurückkommen
tagurpidi13rückwärts
tahtma - tahta - tahan5wollen, *möchten
taim - taime - `taime4Pflanze
takso`peatus - takso`peatuse - takso`peatust12Taxistand
takso - takso - taksot4Taxi
taldrik - taldriku - taldrikut6Teller
talunik - taluniku - talunikku1Bauer
talu - talu - talu12Bauernhof
talv - talve - talve7Winter
`tantsima - `tantsida - tantsin4tanzen
tarvis olema - tarvis olla - on tarvis9benötigen
tavaliselt13gewöhnlich, in der Regel (ADV)
`teadma - `teada - tean6wissen
teatrietendus - teatrietenduse - teatrietendust12Theatervorführung
tee - tee - teed12Weg
tee - tee - teed5Tee
tegelema - tegeleda - tegelen4sich beschäftigen
tegelikult12tatsächlich
tegema - teha - teen4machen, tun
tegemine - tegemise - tegemist9Tun, Machen
teie2ihr
teie3euer
teine klass - teise klassi- teist klassi122.Klasse
teine - teise - teist - teised2anderer; zweiter
tekst - teksti - teksti6Text
telefoninumber - telefoninumbri - telefoninumbrit4Telefonnummer
telefon - telefoni - telefoni9Telefon
telekommunikatioon - telekommunikatiooni - telekommunikatiooni8Telekomunikation
telekommunikatsioonifirma - telekommunikatsioonifirma - telekommunikatsioonifirmat8Telefongesellschaft
televiisorit `vaatama - ... vaadata - ... `vaatan7fernsehen
tele`viisor - tele`viisori - tele`viisorit5Fernsehen
tellima - tellida - tellin5bestellen
tema3sein, ihr
te olete2ihr seid
tere; tere päevast1Guten Tag
terve4gesund (ADV)
terve5ganz
tervitama - tervitada - tervitan5begrüßen
tihti4oft
tohtima - tohtida - tohin10dürfen
toiduaine - toidu`aine - toiduainet7Lebensmittel
toit - toidu - `toitu5Essen, Gericht
`toitu valmistama - `toitu valmistada - valmistan `toitu 10kochen
tomat - tomati - tomatit9Tomate
`tooma - ` tuua - toon5bringen, herholen
tore - toreda - toredat4nett, fein, toll
tort - tordi - torti6Torte
tramm - trammi - trammi7S-Bahn
treening - treeningu - treeningut6Training
trepist ülesminemine - ... üleminemise - ... üleminemist 10Treppensteigen
tšau13tschüss
tualett - tualeti - tualetti8Toilette
tuba - toa - tuba3Zimmer
tudeng - tudengi - tudengit1Student
tugevam - tugevama - tugevamat9kräftiger
tugev - tugeva - tugevat9kräftig, stark
tulema - `tulla - tulen4kommen
tundma - tunda - tunnen5kennen; fühlen
tund - tunni - `tundi 3Stunde, Unterrichtsstunde
tunduma - tunduda - tundun7sich anfühlen
tun'nid - `tun'dide - tun'de1Unterricht, Stunden (PL)
tunni materjal - tunni materjali - tunni materjali6Unterrichtsstoff
turg - turu - `turgu7Markt
turi`st - turisti - turi`sti2Tourist
turuplats - turuplatsi - turu`platsi12Marktplatz
tutvustama - tutvustada - tutvustan4vorstellen
tuunikala - tuunikala - tuunikala9Thunfisch
tõesti6wirklich
tõlkima - `tõlkida - tõlgin6übersetzen
tõstma - tõsta - tõstan6heben, erheben
`tõusma - `tõusta - tõusen4aufgehen [Mond], aufstehen, erheben
tähendama - tähendada - tähendan6bedeuten
`tähtis - `tähtsa - `tähtsat8wichtig
täht - tähe - `tähte4Stern
täis11voll
täis`kasvanu - täis`kasvanu - täis`kasvanut10Erwachsene
täitsa7ganz
täna1heute
tänane - tänase - tänast6heutig
tänavapool - tänavapoole - tänava`poolt12Straßenseite
tänav - tänava - tänavat2Straße
tänu - tänu - tänu1Dank
`täpne - `täpse - `täpset12passend, pünktlich
täpselt8genau (ADV)
töögrupp - töögrupi - töö`gruppi8Arbeitsgruppe
töökoht - töökoha - töö`kohta8Arbeitsplatz
tööplats - tööplatsi - tööplatsi8Arbeitsplatz
tööpäev - tööpäeva - `tööpäeva7Arbeitstag
tööriist - tööriista - tööriista10Werkzeug
`töötama - `töötada - `töötan4arbeiten
töö - töö - tööd7Arbeit
tüdruk - tüdruku - tüdrukut1Mädchen
tühi - tühja - `tühja9leer
tükk - tüki - `tükki9Stück
tülikas - tülika - tülikat10beschwerlich, lästig
tülitamine - tülitamise - tülitamist8Störung
tüli tegema - tüli teha - teen tüli10Umstände machen
ujuja - ujuja - ujujat4Schwimmer
ujuma - ujuda - ujun 4schwimmen
umbes10ungefähr
unistama - unistada - unistan4träumen
uni - une - und13Traum
unustama - unustada - unustan6vergessen
uudis - uudise - uudist7Neuigkeit
uuesti tulema - uuesti `tulla - tulen uuesti11wiederkommen
vaade - `vaate - vaadet10Ausblick
`vaatama - vaadata - `vaatan5schauen
vaatamine - vaatamise - vaatamist10Anschauen
vabaks tegema - vabaks teha - teen vabaks11freimachen
vabandama - vabandada - vabandan8entschuldigen, sich entschuldigen
vabandust12Entschuldigung
vaba olema - vaba olla - olen vaba9frei haben
vabariik - vavariigi - vabariki9Republik
vaba - vaba - vaba8frei
vaesekene - vaesekese - vaesekest13Armer
vagun - vaguni - vagunit12Wagen
vahetama - vahetada - vahetan9wechseln, tauschen, abwechseln
vahetund - vahetunni - vahe`tundi6Pause
vahvel - vahvli - vahvlit6Waffel
`vaikne - `vaikse - `vaikset6still
vaikselt4leise (ADV)
vaja13nötig
vajalik - vajaliku - vaja`likku10nötig
vaja olema - vaja olla - olen vaja9müssen, brauchen
valesti12falsch (ADV)
valesti olema - valesti olla - olen valesti12falsch sein
vale - vale - valet12falsch
valgusfoor - valgusfoori - valgus`foori12Ampel
valmis10fertig
valmis olema - valmis olla - olen valmis10fertig sein
valmistama - valmistada - valmistan8vorbereiten, anfertigen
`valmis tegama - `valmis teha - teen `valmis10fertig machen
valus - valusa - valusat13schmerzhaft
valutama - valutada - valutan11weh tun, schmerzen
vanaema - vanaema - vanaema3Elternteil
vanalinn - vanalinna - vana`linna12Altstadt
vara7früh
varsti10bald
vasakul5links
vasakule minema - vasakule minna - lähen vasakule12links gehen
`vastama - vastata - `vastan6beantworten, antworten
vastas12gegenüber
vastu10entgegen
`vastu minema - `vastu minna - lähen `vastu10abholen
vastus - vastuse - vastust8Antwort
vastutusrikas - vastutus`rikka - vastutusrikast8verantwortungsvoll
vastu võtma - vastu võtta - võtan vastu7annehmen
vastuvõtt - vastuvõtu - vastuvõttu10Empfang
vastuvõturuum - vastuvõturuumi - vastuvõtu`ruumi11Behandlungszimmer
veel5noch
veelkord11noch einmal
veerand (kaheksa)10viertel nach (7)
veidi10etwas
veidi enne / peale (seitset)10kurz vor / nach (7 Uhr)
vend - venna - venda3Bruder
veoauto - veoauto - veoautot2Lastwagen
vererõhk - vererõhu - vere`rõhku11Blutdruck
vesi - vee - ve`tt2Wasser
vestlema - vestelda - vestlen10sich unterhalten
vestlus - vestluse - vestlust13Gespräch
viga olema - viga olla - on viga11fehlen, bedürfen - (etwas) fehlt, ist los
viga - vea - viga11Schaden, Fehler
vihma`mantel - vihma`mantli - vihma`mantlit10Regenmantel
vihma saama - vihma saada - saan vihma11regnen
vihmavari - vihmavarju - vihma`varju10Regenschirm
vihm - vihma - vihma9Regen
viima - viia - viin7hinbringen
viitsima - viitsida - viitsin7Lust haben, mögen
vilistama - vilistada - vilistan12pfeifen
voodi - voodi - voodit7Bett
või8oder
võib-olla8vielleicht
võileib - võileiva - võileiba7Butterbrot
võima - võida - võin4dürfen; können
võima - võida - võin9gewinnen
`võitma - `võita - võidan4gewinnen
võti - `võtme - võtit7Schlüssel
`võtma - `võtta - võtan6nehmen
väga4sehr
vähe7wenige
vähemalt11mindestens
välismaa - välismaa - välismaad7Ausland
välja10hinaus
välja ajama - välja ajada - ajan välja11heraus strecken
`välja `hingama - `välja hingata - `hingan `välja11ausatmen
`välja minema - `välja `minna - lähen `välja10hinausgehen
välja nägema - välja näha - välja näen7aussehen
`välja `puhkama - `välja puhata - `puhkan `välja11ausruhen, sich ausruhen
väljapääs - väljapääsu - välja`pääsu8Ausgang
väljas2draußen
välja `võtma - välja `võtta - võtan välja6herausholen, herausnehmen
vära nikastama - vära nikastada - nikastan vära13verstauchen
värav - värava - väravat3Ausgang, Tor (im Flughafen)
`värske - `värske - `värsket9frisch
värviline - värvilise - värvilist3farbig
õhtul7abends, am Abend
õhtusöök - õhtusöögi - õhtu`sööki7Abendessen
`õhtu - `õhtu - `õhtut8Abend
õigesti8richtig
õige - õige - õiget13richtig
`õitsema - `õitseda - `õitsen4blühen
õlikeskküte - õlikeskkütte - ölikesk`kütet10Ölzentralheizung
õmblema - õmmelda - õmblen12nähen
õnneks12zum Glück
õnnestuma - õnnestuda - õnnestun9gelingen
õpetaja - õpetaja - õpetajat1Lehrer
õpetama - õpetada - õpetan13unterrichten
õpik - õpiku - õpikut6Lehrbuch
õpilane - õpilase - õpilast1Schüler
`õppima - `õppida - õpin5lernen
õue9draußen
õun - õuna - õuna7Apfel
ära10aus, auf
ära koristama - ära koristada - koristan ära5abräumen
ära tegema - ära teha - teen ära6fertig machen
ära `tooma - ära `tuua - toon ära7(ab) holen
äratuskell - äratuskella - äratus`kella8Wecker
ära `võtma - ära `võtta - võtan ära10ausziehen (Kleidung)
ära võtma - ära võtta - võtan ära7wegnehmen
äri - äri - äri9Geschäft, Handlung
ärkemine - ärkemise - ärkemist13Aufstehen
ööbima - ööbida - ööbin8übernachten
öö - öö - ööd8Nacht
ühtegi13kein einziger
üks3eins
üksikpilet - üksikpileti - üksikpiletit12Einzelkarte
ülakeha - ülakeha - ülakeha11Oberkörper
üldse7überhaupt
üle10wegen; vorüber
ülehomme7übermorgen
üle pingutama - üle pingutada - pingutan üle11sich überanstrengen
üles8auf
ülesminemine - ülesminemise - ülesminemist10Hochgehen
üles`tõusma - üles`tõusta - tõusen üles7aufstehen
üles `ärkama - üles ärgata - `ärkan üles11wach werden, aufwachen
üleval5oben
ülikond - ülikonna - ülikonda7Anzug
üli`kool' - ülikool'i - üli`kool'i1Hochschule, Universität
üllatus - üllatuse - üllatust7Überraschung
ümber12herum
`ümber `istuma - `ümber `istuda - istun `ümber12umsteigen
üpris13ziemlich, sehr, ganz
`ütlema - öelda - `ütlen6sagen
üüri`korter - üüri`korteri - üüri`korterit10Mietwohnung
Anzahl Einträge: 1072 Letzte Änderung: 2007-10-05 10:07:02


Z U R Ü C K© 2006    Reinhold Greisbach (Institut für Linguistik - Phonetik)   &   Bille Roosmaa (Institut für nordische Philologie)
Universität zu KölnUniversität zu Köln

COPYRIGHT     IMPRESSUM